ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Издаване заповед за осигуряване на свободен достъп в чужд недвижим имот за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройството на територията по чл.194, ал.1
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Актуален документ за собственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законови разпоредби;
2. Декларация, че заявителят ще отстрани незабавно всички отстраними недостатъци и ще обезщети за същите съответните собственици на имота, в които ще се осигури свободен дотъп;
3. Разрешение за строеж – за извършване на строително-монтажни работи – ако е необходимо.
4. Квитанция за платена такса;
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 25
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 30 дни;
Бърза услуга – 14 дни;
ТАКСА:
Обикновена услуга – 10,00лв.;
Бърза услуга – 20,00лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 25

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА