ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи по чл.177, ал.3 от ЗУТ за обекти от ІV и V категория
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.177, ал.3  от  ЗУТ.  
Звено, извършващо услугата:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост или друго учредено право на строеж в чужд имот или право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
2. Влязло в сила разрешение за строеж(акт за узаконяване);
3. За строежите от четвърта и пета категория - образци № 2 (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15, съставени съгласно НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни материали  със съществените изисквания към строежите, отговарящи на НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
5. Протокол, съставен по чл.74, ал.2 от ЗУТ – за обекти на техническата инфраструктура.
6. Удостоверение, че са изпълнени изискванията на чл.175, ал.5 от ЗУТ: за обектите, попадащи в регулационните планове на населените места – от Общинска администрация; за обектите, попадащи в планове за земеразделяне – от Общинска служба „Земеделие и гори”;
7. Екзекутивна документация, ако такава е необходима
8. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
9. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
10. Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ  на лицето, упражняващо строителен надзор - за обекти от ІV категория или опис на документите, съставен от техническия ръководител – за обекти от V категория;
11. Технически и енергиен паспорт;
12. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 20
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ:
Срокът е регламентиран в ЗУТ(чл.177, ал.3) – 7 дни от постъпването на заявлението;
ТАКСА:
За обекти:
•    от четвърта категория – 60,00 лв.;  
•    от пета категория – 30,00 лв.;  
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 20

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА