ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.150 ал.1 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документи за собственост, за учредени вещни права; за други права, определени в закон; концесионни договори;                                           
2. Задание, съобразено с изискванията на чл.125 от ЗУТ, съставено от възложителя;
3. Скица-предложение за изменение на ПУП по чл.135, ал.2 от ЗУТ;
4. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 12
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 14 дни;
Бърза услуга – 7 дни;
ТАКСИ:
Обикновена услуга – 14 дни;
•    физически  лица    – 10,00 лв./проект;
•    юридически  лица – 20,00 лв./проект;
Експресна услуга – 7 дни;
•    физически  лица    – 20,00 лв./проект;
•    юридически  лица – 40,00 лв./проект;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 12

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА