ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Дирекция УТС

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учредяване право на преминаване през имоти общинска собственост за изграждане и реконструкция на обекти
Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка
Презаверка на скица с указан начин на застрояване
Издаване на заповед от кмета на общината за разрешаване изработването(изм.) на ПУП в обхват до един квартал в урбанизираната територия по реда на чл.124а, ал.2 и чл.135 ал.3 от ЗУТ и становище от главния архитект на общината по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
Одобряване на на ПУП/ЧИПУП с обхват до един квартал
Съгласуване на идеен инвестиционен проект
Одобряване на ПУП – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура
Предоставяне на геодезически данни и материали за ползване
Издаване акт за узаконяване на незаконно изграден строеж
Одобряване/Съгласуване на инвестиционен проект - заснемане
Одобряване на инвестиционен проект
Презаверяване на разрешение за строеж при условията на чл.153, ал.3 и 4 от ЗУТ за обекти от І до VІ категория
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи по чл.177, ал.3 от ЗУТ за обекти от ІV и V категория
Заверяване на екзекутивна документация по чл.175, ал.2 от ЗУТ, отразяваща несъществените отклонения от одобрените инвестиционни проекти
Издаване на Удостоверение във връзка със чл.52, ал.5 и §4, ал.1, т.4 от ЗКИР за изпълнението на задълженията по чл.175 от ЗУТ при създаване на нови обекти на кадастъра
Издаване заповед за прокарване на временен път по реда на чл.190, ал.6 от ЗУТ
Издаване заповед за установяване право на преминаване през чужд поземлен имот за определен срок по чл.192, ал.2 от ЗУТ
Издаване заповед за осигуряване на свободен достъп в чужд недвижим имот за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройството на територията по чл.194, ал.1
Издаване заповед за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти по чл.193, ал.3 от ЗУТ
Изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетение по чл.210 от ЗУТ
Издаване на удостоверение за търпимост на изградени строежи по §127 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
Съставяне на констативен протокол по реда на чл.181, ал.2 от ЗУТ и издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж
Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
Издаване на удостоверение за налични обособени дялове/части/ от имот по одобрени инвестиционни проекти при доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части
Издаване на копия от документи и чертежи, съхранявани в техническия архив
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.2 от ЗУТ и рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи по смисъла на чл.57, ал.1, чл. от ЗУТ.
Оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите
Изменение на вътрешните регулационни линии по съществуващите граници на поземлените имоти по реда на §8 от ПР на Закона за устройство на територията

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение