ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Дирекция АИОВО

Възстановяване или промяна на име

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2033)

 НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • Чл. 19a и чл.73 от Закона за гражданска регистрация;

 ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

 • Служителите в Център за информация и услуги

 ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ:

По чл. 19 от ЗГР

По чл. 19а  от ЗГР

 • заявление по образец след нотариална заверка на подписа на заявителя;
 • Документ за самоличност (лична карта);

 С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (ЛИЧНА КАРТА) МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.

 ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ПОПРАВКАТА В СРОК:

 • 7 дни.

 ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ НАПРАВЕНА ПОПРАВКАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение