ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Изпълнявани проекти

Проект BG051PO001-5.2.12-0060-C0001


ПРОЕКТ BG 051PO001-5.2.12-0060-C0001 „КАТО В СВОЙ ДОМ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „САНИТАР“ И " ПСИХИАТЪР", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

ПСИХИАТЪР

САНИТАР

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛИЦА ЗА ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „КАТО В СВОЙ ДОМ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ”, КОМПОНЕТ 2: РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO001-5.2.12, БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0060-C0001, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 356/26.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Списък на допуснатите да събеседване кандидати  при подбор на специалисти за подкрепящи дейности в два ЦНСТ, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2 „разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001, в изпълнение на заповед № 356/26.03.2015 г. на кмета на община Бяла Слатина
длъжност  "Санитар"
длъжност "психиатър"

Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Като в свой дом”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2 „разкриване на социални услуги в общността” по оперативна програма „развитие на човешките ресурси”, в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ bg051po001-5.2.12-0060-c0001 и в изпълнение на заповед № 356/26.03.2015 г.  на кмета на община Бяла Слатина, Обявява: Подбор на специалисти за подкрепящи дейности в цeнтър за настаняване от семеен тип /цнст/ 2 броя за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина, за следните длъжности: санитар - 1 бр. на трудов договор и психиатър - 1 бр.със заетост  216 ч. до края на проекта.

Необходими документи -  тук!


Официална церемония за откриване на услугата ЦНСТ по  Проект № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 „Като в свой дом” - 05.03.2015 г.

Покана


Встъпителна пресконференция по Проект № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 „Като в свой дом” - 28.11.2014 г.

Информация

Прессъобщение

Банер

Брошура

Презентация

Химикалка

Рекламна папка

Рекламна табела


Встъпителна пресконференция по Проект № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 „Като в свой дом”


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участвали в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности  по проект  „Като в свой дом“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001
Персонал, пряко ангажиран с изпълнението на дейностите по преместването на децата и младежите,преди реалното стартиране на социалната услуга и по време на предоставяне на услугата

Ръководител

Социален работник

Медицинска сестра

Детегледач

Домакин

Счетоводител

Поддъжка сграден фонд/огняр

Специфична експертна помощ за поддържане на подкрепящи дейности

Психолог

Логопед

Рехабилитатор

Консултант "Социални дейности"

Арт и трудотерапевт

Хигиенист

Възпитател

Шофьор

Пазач невъоръжена охрана

Здравен консултант


График за провеждане на събеседване с кандидатите в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности по проект " Като в свои дом"


СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА  ПЕРСОНАЛ И ЛИЦА ЗА ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ  ПО ПРОЕКТ „КАТО В СВОЙ ДОМ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ”, КОМПОНЕТ 2: РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO001-5.2.12, БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0060-C0001
Персонал, пряко ангажиран с изпълнението на дейностите по преместването на децата и младежите,преди реалното стартиране на социалната услуга и по време на предоставяне на услугата
Длъжност "Ръководител"
Длъжност "Социален работник"
Длъжност "Медицинска сестра"
Длъжност "Детегледач"
Длъжност "Домакин"
Длъжност "Поддъжка сграден фонд/огняр"
Длъжност "Счетоводител"
Специфична експертна помощ за извършване на подкрепящи дейности
Длъжност " Психолог"
Длъжност " Логопед"
Длъжност " Рехабилитатор"
Длъжност " Консултант социални дейности"
Длъжност " Арт трудотерапевт"
Длъжност " Хигиенист/Перач/Гладач"
Длъжност " Възпитател"
Длъжност " Шофьор"
Длъжност " Пазач, невъоръжена охрана"
Здравен консултант

Обява. Подбор на персонал в два центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца и младежи в гр.Бяла Слатина.


Обява. Подбор на специалисти за подкрепящи дейности в цeнтър за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ 2 броя за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Бяла Слатина
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!

 Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение