ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Първи юни

Сдружение „Първи юни” е учредено през 2002 година като юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност.

Мисията на организацията е да работи за закрила правата на децата и за постигане на независим и достоен живот за деца и хора от рискови групи.

Основна цел на сдружението е да подобри качеството на живот и да постигне по-високо ниво на благополучие на деца и хора от уязвими групи.

Основната си цел сдружението реализира посредством:

-          Анализ на причините и състоянието на деца и хора в риск;

-          Разработване на проекти за интеграция на деца и хора в риск;

-          Предоставяне на услуги на деца и хора в риск;

-          Организиране на семинари и просветна дейност.

Организацията е лицензиран доставчик на социални услуги от ДАЗД и АСП и е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението е член на Национална мрежа за децата (НМД), Асоциация на доставчиците на социални услуги (АДСУ) и Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

линк към сайта на сдружение "Първи юни"
Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение