ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Заместник-кметове
 
Тихомир Цветков Трифонов
заместник-кмет "Общинска собственост, бедствия и аварии" 
  за контакти: е-mail: ttrifonov_bsl@abv.bg, телефон: 0915/ 882 160,стая - 304
Роден на 8 ноември 1956 г.  в гр. Бяла Слатина. Женен с една дъщеря.
Образование:
1985г. – 1986г. - ВИ МВР - факултет Противопожарна охрана;
1977г. – 1982г. - ВТУ “Ангел Кънчев”- Русе – машинен инженер по  специалност  “Селскостопанска техника”;
1971г. - 1975г. - Техникум по механизация на селското стопанство Бяла Слатина.
Професионален опит:
март 1982г. – януари 1985г. - АПК  “Скът” - Бяла Слатина:  инженер, специалист по механизация.

януари 1985г. - юли 2000г. - МВР - РСПО /РСПАБ/ Бяла Слатина :  инспектор,  началник ДБС, инструктор,  старши инспектор, а от 01.08.1993 до 01.07.2000 началник РСПО /РСПАБ - Районна
служба за пожарна и аварийна безопасност.

юли 2000г. - януари 2004г. - “ФОРТУНА” АД - Бяла Слатина /мелница и зърнобаза / :  началник база, гл. инженер, организатор производство.

февруари 2004г. - юли 2006г. - председател на комисия в пункт за технически прегледи на МПС - ПТП-ДАИ-790 и м.о.л. - автосервиз в гр. Бяла Слатина.

януари 2006г. - и понастоящем - вещо лице: автотехнически и пожаротехнически експертизи.


юли 2006г. - ноември 2011г. - специалист земеделие в земеделска фирма.

ноември 2011г. - и понастоящем - Община Бяла Слатина - замeстник-кмет „Устройство на територията, строителство, бедствия и аварии”.

 

 

 

Петър Цветанов Петров
заместник-кмет "Проекти и финанси"
за контакти: е-mail: petrov_asset@abv.bg, телефон: 0915/ 882 112,стая - 208

Роден на 12 май 1975 г. в гр. Бяла Слатина.

Образование:

1994-1999 г. - Стопанска академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов, специалност „Маркетинг”.

2008-2014 г. - Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност „право“, юрист.

Професионален опит:

19.05.1999 – 22.05.2002 г. работи в Банка ДСК ЕАД Бяла Слатина като счетоводител - кредитиране  и счетоводител – влогонабиране в Бек офис;

01.09.2002 – 08.04.2003 г.  - в с.Борован - главен счетоводител в  Професионална гимназия по автотранспорт;

03.11.2004 – 01.03.2005 г.  - ПОД Лукойл Гарант България АД гр.Бяла Слатина, консултант допълнително пенсионно осигуряване;

09.04.2003 – 09.12.2007 г.   гр. - Интернешънъл Асет Банк АД клон Враца, експерт кредитиране и ръководител филиал;

От10.12.2007 г.  е зам. - кмет „Икономически дейности и регионално развитие”;

 От 15.11.2012 г.  е зам. - кмет „Инвестиционна политика и структурни фондове” в община Бяла Слатина.
Експерт в сферата на оценяването на недвижими имоти, машини, съоръжения, оборудване,предприятия, ДМА, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.                 


       


Бранимир Асенов Бочев

заместник-кмет "Хуманитарни дейности и интеграция"

за контакти: е-mail:brani_mir@abv.bg, телефон: 0915/ 882 140, стая - 408

Роден на 5 септември 1983 г. в гр. Бяла Слатина.

Образование:

2002 г. - 2006 г. - Стопанска академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов, специалност „Статистика и иконометрия”.

Професионален опит:

2008 г. - 2012 г. зам. директор  на ОП " Чистота и озеленяване";

2013 г.- 2014 г. инспектор КПП към ВиК - Враца, клон Бяла Слатина;
от януари 2016 г. зам кмет " Хуманитарни дейности и интеграция" в община Бяла Слатина.

Общински съветник в Общински съвет - Бяла Слатина за мандат 2007-2011 година.
Христофор Иванов Кьосовски

заместник-кмет "Устройство на територията"
за контакти: е-mail:  h.kyosovski@abv.bg, телефон: 0915/ 882 127, стая - 609

 

Роден на 06.01.1952г. в гр. Кнежа. Женен с две деца.

Образование:

1982 г.  -  Воронежки инженерно-строителен институт, гр. Воронеж, Русия, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.

Професионален опит:

24.11.1973г.-30.09.1974г. – Военен санаториум „Банкя“, гр. Банкя  като калкулант

07.10.1974г.-06.12.1975г. – АЕЦ-Козлодуй, гр. Козлодуй като турбинист

23.11.1975г.-24.07.1982г. – МСА, промишлено строителство-София, гр. София като бетонджия

01.01.1983г.-01.01.1985г- - Българска народна банка, гр. Бяла Слатина като заместник-директор

01.01.1985г.-01.01.1989г. - Българска народна банка, гр. Бяла Слатина като главен специалист

02.01.1991г.-19.08.1992г. – Общински народен съвет, гр. Бяла Слатина като специалист държавни имоти

19.08.1992г.-31.03.1995г. – Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина като главен специалист-общинска собственост и приватизация

01.04.1995г.-01.01.1998г. – „ВиК“ ЕООД, гр. Враца като технолог

01.01.1998г.-06.03.2002г. - „ВиК“ ЕООД, гр. Враца като помощник технически ръководител

14.04.2003г.-05.01-2004г. – Община Кнежа, гр. Кнежа като директор ТСУ, С и Е

01.04.2004г.-16.06.2007г. – ОП „Чистота и озеленяване“, гр. Бяла Слатина като директор

21.08.2008г.-14.04-2009г. -  „НИР България“ ООД, гр. Бургас като строителен инженер

13.05.2009г.-22.10.2009г. – „Делта строй 2003“ ЕООД, гр. Айтос като технически ръководител

28.10.2009г.-16.09.2011г. -  „НИР България“ ООД, гр. Бургас като строителен инженер

16.09.2011г.-16.07.2012г. -  „НИР Строй 2003“ООД, гр. Бургас като строителен инженер

13.09.2012г.-26.03.2015г. – Община бяла Слатина, гр. Бяла Слатина като ръководител звено

26.03.2015г.-16.06.2017г.- Община бяла Слатина, гр. Бяла Слатина като главен експерт в дирекция УТЕ

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение