ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.

 
 
Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.11.2014 – 10.05.2015 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014.– 10.11.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно: изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.10.2013.– 10.05.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2013.– 10.11.2013 г.

Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.10.2012година до 10.05.2013 година.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2012.-10.11.2012 г.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2011.-10.05.2012 г.

 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г. - Текуща страница
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение