ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Други

Програма за управление на кмета на община Бяла Слатина 2011-2015г.

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинската администрация

Примерни критерии - влияние

Риск Регистър

Заповед 142 от 06.03.2013 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини

Заповед 648 от 22.11.2012г. за подобряване на деловодната дейност в общинска администрация

Протокол от проведеното обсъждане на формулата за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт между общинските училища на територията на община Бяла Слатина

Заповед№ 120/ от 22.02.2013г. за утвърждаване на формула за разпределение на средства - държавна дейност за общински ЦДГ и ОДЗ за 2013г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските целодневни детски градини и ОДЗ за 2013г.

Програма за управление на кмета на община Бяла Слатина 2011-2015г.

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинската администрация

Заповед 142 от 06.03.2013 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини

Заповед 648 от 22.11.2012г. за подобряване на деловодната дейност в общинска администрация

Протокол от проведеното обсъждане на формулата за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт между общинските училища на територията на община Бяла Слатина

Заповед№ 120/ от 22.02.2013г. за утвърждаване на формула за разпределение на средства - държавна дейност за общински ЦДГ и ОДЗ за 2013г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските целодневни детски градини и ОДЗ за 2013г.

Стратегия за организационно развитие и управление на рисковете в община Бяла Слатина 2014-2020 година


 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други - Текуща страница
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение