ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Вътрешни правила, Правилници

Вътрешни правила за реда на работа и съхранение на електронни документи, подписани с УЕП в Общинска администрация Бяла Слатина

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности, в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС в Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за мониторинг и процедури за извършване на проверки на място и верификация на искания за средства по проекти, финансирани от Оперативна Програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

Вътрешни правила във връзка с процеса на искания за отпускане на средства и контрол на разходите по проекти, финансирани от Оперативна Програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Бяла Слатина


Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови право-отношения в делегираната от държавата дейност в “Общинска администрация” на община Бяла Слатина

Вътрешните правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация в община Бяла Слатина

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бяла Слатина / отм. със заповед № 754/27.12.2013 г. на кмета на общината/


Устройствен правилник

Правилник за вътрешния ред и организацията на работа на служителите в Общинска администрация Бяла Слатина

 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници - Текуща страница
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение