ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 1.Искане за издаване на съответното удостоверение.
 2. Документ за самоличност.
 3. Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем).
 4. Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не собственик на имота).
Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.
 5. Документ за платена такса.

 В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно
(което указва, на упълномощения, че има право само за конкретната услуга/и ) или друг документ (пример: съдебно разпореждане).


Как да заявя услугата по електронен път?
Преди да започнете електронно заявяване:
 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.

 За да заявите услугата:

 Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

 1. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 2. Отворете формата с Adobe Reader.
 3. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 4. Попълнете полетата във формата.
 5. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 6. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 7. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Услугата може да бъде заплатена по един начин:
 • С банкова карта

   

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес


2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние


2016 Издаване на удостоверение за наследници


2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път


2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки


2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат


2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)


2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца


2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България


2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца


2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат


2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година


2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение


2109 Издаване на удостоверение за семейно положение


2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението


Потърсете в сайта

Местоположение