ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини

Нови златни медали за представителите на Спортен клуб по джудо „Чавдар – 2015“ гр. Бяла Слатина
18.11.2019

С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 26.10.2005 г. всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия.
16.11.2019

На 15 ноември 2019г. по повод Световния ден за борба с диабета, Община Бяла Слатина и Лайънс Клуб-Плевен със съдействието на студенти от Медицински Университет, гр. Плевен, проведоха безплатни скринингови изследвания на кръвна захар.
15.11.2019

Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
15.11.2019

Министеррство на Отбраната. Две обяви на Офис за военен отчет в община Бяла Слатина.
13.11.2019

Две предстоящи театрални постановки от Велико Търново.
13.11.2019

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение