ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини

Крайно класиране от проведен подбор на допълнителен персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0110-C01, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
30.06.2020

Международeн ден на безопасността на движението по пътищата
29.06.2020

Списък на кандидатите допуснати и недопуснати до етап II – провеждане на интервю по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“
26.06.2020

Заповед № 332/23.06.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина
25.06.2020

инж. Иво Цветков с поздравителен адрес към абитуриентите
25.06.2020

Добри новини - без положителни резултати
24.06.2020

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение