ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Панаирни дни 2020 г. - Програма
13.08.2020

Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
13.08.2020

Община Бяла Слатина осигури още 18 работни места за безработни лица
13.08.2020

ФК ,,Чавдар“ Бяла Слатина се разписа на турнир в гр. Червен бряг
11.08.2020

На дневен ред за подобряване на пътната инфраструктура в Бяла Слатина е една от най- натоварените улици в Бяла Слатина- „Хан Крум“.
05.08.2020

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение