ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
Стратегията на „Местна инициативна група Бяла Слатина” е одобрена за финансиране
18.01.2018
Стратегията на „Местна инициативна група Бяла Слатина” е една от 25-те одобрени стратегии по подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020г., успешно преминали оценката по втората процедура за прием на заявления. Това стана с Решение на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., оповестено на 29.12.2017г. Стратегията на МИГ Бяла Слатина беше ранкирана по достойнство и бе класирана на едно от челните места в конкуренция със 70 подадени стратегии на МИГ от цялата страна. Задължаващо, респектиращо и мотивиращо е и обстоятелството, че МИГ Бяла Слатина е с единствената одобрена стратегия от този прием като самостоятелна МИГ за територията на Област Враца.
Изготвянето на Стратегията за територията на МИГ Бяла Слатина по подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2017-2020г. беше изключително съзидателен, целенасочен, креативен и координиран процес, в който се включиха и бяха мобилизирани силите, уменията и идеите на всички сектори на обществения живот в общността-местна власт, бизнес, гражданско общество. Тези местни агенти имаха своята активна роля и дадоха ценен принос за получаването на качествен стратегически документ, какъвто е Стратегията на МИГ Бяла Слатина. В резултат на това разписаната стратегия за визията за развитие на община Бяла Слатина съгласно подхода ВОМР получи адекватна оценка и положително становище за финансирането си. Одобреното финансиране под формата на безвъзмездна финансова помощ само за изпълнение на стратегията възлиза на близо 5 млн. лв. Освен това МИГ Бяла Слатина ще получи допълнително финансиране за административен капацитет и публичност по подмерки 19.3 и 19.4 на ПРСР. Стратегията на МИГ Бяла Слатина има мултифондов характер, т. е. тя ще разчита на финансовата подкрепа на две програми  - ПРСР /Програма за развитие на селските райони 2014-2020г./ и ОПИК /Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г./. Благодарение на тази новост, която предоставя подхода ВОМР за новия планов период, на територията на Община Бяла Слатина до края на 2023г., се очаква да бъдат безвъзмедно усвоени средства за проекти на местната общност както следва: чрез ПРСР с подкрепата на ЕЗФРСР /Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони” по 6 мерки за финансиране общо 2 933 700 лв., което е 60% от общия ресурс на стратегията и чрез ОПИК с подкрепата ЕФРР /Европейски фонд за регионално развитие/ по 1 мярка за финансиране общо 1 955 800 лв., което е 40% от стойността на стратегията. Потенциални бенефициенти са местната власт, неправителствения сектор, бизнеса, земеделските производители, образователни институции и ЦПО, местните поделения на вероизповеданията.
Предстои получаване на покана към одобрените МИГ да представят в Министерството на земеделието, храните и горите необходимите документи за подписване на Споразумение за финансиране и изпълнение на стратегия на ВОМР от страна на Управляващите органи по ПРСР и ОПИК и председателя на Управителния съвет на МИГ Бяла Слатина г-н Иво Цветков.
МИГ Бяла Слатина и Община Бяла Слатина още веднъж изразяват своята искрена благодарност към всички, които се включиха и подкрепиха подготовката на Стратегията за Водено общностите местно развитие. Очакваме и в бъдеще активно включване, съпричастност, съдействие и интерес от страна на местната общност за продължаване на този нелек процес с цел успешно реализиране на поставените амбициозни цели и задачи за по-качественото и ефективно изпълнение на Стратегията на територията на МИГ Бяла Слатина.
 
 
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА