ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
Прессъобщение по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина", Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.002-0240-C001/18.12.2015 г. на ОП РЧР 2014/2020.
28.12.2017

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ №BG05M90P001-2.002 „Независим живот“. - натисни върху текста.

 Община Бяла Слатина приключва проекта „Център за независим живот в Община Бяла Слатина“ на 31 декември 2017г., като общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлезе на 494 123,48 лв., в това число 420 004,95 (85%) европейско финансиране и 74 118,53 (15 %) национално съфинансиране, а неговата продължителност бе 23 месеца, от които 18 месеца реално се предоставяха социалниуслуги.
Основната цел на проекта бе подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания в това число деца и възрастни над 65-годишна възраст, предоставяне на комплекс от интегрирани социални услуги за целевата група, осъществявани както в обособения Център, така и в домашни условия, за срок от 18 месеца, считано от 01.07.2016 г.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА