ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
БЧК зарадва деца и семейства като дари дрехи, обувки, аксесоари.
04.01.2018

На 03.01.2018г., Български червен кръст предостави дарение за потребителите на “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в рамките на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.   - натисни върху текста.


    БЧК зарадва децата и семействата като   дари дрехи, обувки, аксесоари- 5 кашона,  мъжки ризи /нови/-5 кашона, паста за зъби „Signal” 100 ml-1000 бр.,рекламни чаши-300 бр., 1 кашон детски играчки, 1 кашон електронни детски играчки, 2 кашона вълна  и шевни комплекти.Дарението е на обща  стойност 3029,69 лв. Получените стоки  ще се използват за подкрепа  и обучение на потребители  от  целевите групи по проекта:
•    Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
•    Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства;
•    Деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
•    Деца и възрастни в риск.

Община Бяла Слатина изказва  благодарност към ръководството  на  БЧК за полученото дарение.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА