ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
В художествената галерия на НЧ „Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина, бе проведена заключителна пресконференция по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
29.09.2017
Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване по Процедура  BG05M2OP001-3.001- Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.
Бенефициент
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Партньори:
ДГ «Детелина», ДГ «Незабравка», ДГ «Вълка Н. Ташевска», ДГ «Червена шапчица» Сдружение с нестопанска цел «Първи юни»
100 % БФП, 167 716.05  (85%) Европейско финансиране, 29 596.95  (15%) национално съфинансиране
Целеви групи
    Деца от етническите малцинства и маргинализирани групи
    Родители на децата
Начало на пресконференцията дадоха децата от група за фолклорни танци «Пъстра китка» към детска градина «Детелина» гр. Бяла Слатина с допълнителна база с. Търнак, сформирана в изпълнение на дейност 5 от проекта «Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства» .  
В изказването си по повод значението  на проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство, Петър Петров - зам.  кмет «Проекти и финанси» на Община Бяла Слатина каза:
„Настоящият проект е от съществено значение за осъществяване политиката на ръководството на община Бяла Слатина в сферата на образованието. С реализирането на проекта бе удовлетворена потребността от прилагане на целенасочени мерки за образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност на деца от етническите малцинства. Бе предоставена подкрепа на децата в неравностойно положение на възраст от 3 до 6 години, за ранно развитие и образование от ДГ“Незабравка“-с бази в с.Соколаре и с.Тлачене, ДГ“Червена шапчица“ с.Габаре с база в с.Бъркачево, ДГ“Детелина“, база с.Търнак, ДГ“Вълка Ташевска“ с.Търнава с бази в  с.Алтимир и с.Галиче.
Изпълнението на проекта осигури  възможности и подходящи условия за възпитателни занимания в мултикултурна среда. Децата се учеха и забавляваха  едновременно като с усмивка приключваха заниманията по проекта. Колко много са научили видяха всички, които присъстваха на заключителното  тържество по проекта.
Заложените в проекта дейности са изпълнени благодарение на  задълбочената работа и усилия на Екипа за организация и управление на проекта  и нашите партньори-детските градини и Сдружение“Първи юни“.
С удовлетворение мога да кажа, че  изискуемите индикатори по проекта са изпълнени.
Пожелавам и за напред да работим съвместно по този начин-отговорно и с грижа за децата на Община Бяла Слатина“.
Събитието  уважиха с присъствието си Галина Евденова- началник на Регионален инспекторат по образованието Враца, Веселка Борисова - Председател на ОбС Бяла Слатина, кметове на населените места от общината, учители от детските заведения на територията на общината, родители и граждани.Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА