ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
През последните дни е регистрирана повишена заболеваемост от COVID 19 в община Бяла Слатина
05.11.2020
Епидемиологичната обстановка в общината се усложнява, като този път вълната не подмина и Дома за стари хора в село Попица. В специализирана институция с капацитет 60 места с положителни PCR тестове са 17 домуващи, една медицинска сестра и една санитарка.
       От началото на месец март до този момент, домуващите и персоналът успяха посредством  взетите предпазни мерки да избегнат заразяването. В продължение на тези няколко месеца превантивните мерки включваха:
- осигуряване на физическа дистанция между персонал и домуващи.
- режим на хранене, почивка, занимания и дейности- храненето се осъществява в две зали по схема по двама души на дистанция. Между масите има голямо разстояние. Потребителите имат възможност за почивка и разходки без да има струпване. Заниманията и дейностите по интереси се провеждат на малки групи по график и на голямо разстояние един от друг.
- лична хигиена, хигиена на помещенията и дезинфекция на ръце и повърхности- спазване на     стриктна лична хигиена, често миене на ръцете с топла вода и сапун или  използване на дезинфектанти на спиртна основа. Всички служители и домуващи използват в сградата резервни обувки, чехли или калцуни ,  с които  не излизат навън. Служителите работят с лични предпазни средства, подсигурени от социалната услуга. Сградата се дезинфекцира четири пъти дневно по установен ред, като това се отразява в чек лист  за деня. Дезинфекцират се и пейките в парковата зона. Проветряват се  всички помещения на всеки 2 часа.
- правилно поставяне и сваляне на лични предпазни средства- проведени са разяснителни беседи и са разлепени на видни места брошури за симптоми при CОVID -19, правила за поставяне и сваляне на личните предпазни средства. Проведен  е  извънреден  инструктаж на персонала от директора за правилна хигиена на ръцете и правилно поставяне и сваляне на личните предпазни средства.
- правилен етикет на кихане и кашляне- старшата медицинска сестра провежда кратка беседа веднъж седмично  както с домуващите, така и веднъж седмично с персонала по тема предпазване от инфекции и Covid-19 . Дежурният персонал (мед. сестра    и социални асистенти) следят, насърчават  и подпомагат домуващите  за  правилна и честа  хигиена на  ръцете, с топла вода и сапун, използване на салфетки при кихане и кашляне както и съблюдават за спазване на физическата дистанция
- осигуряване на  постоянно топла вода, течни сапуни, еднократни кърпи и дезинфектанти за ръце и повърхности, достатъчен брой съдове за отпадъци.
- ежедневно се следи здравословното състояние на потребителите. Сутрин /7 ч./ дежурната медицинска сестра измерва температурата на потребителите и при нужда в 16 ч. Постоянно следи за други симптоми като кашляне, кихане, главоболие , липса на обоняние и вкус и други. Личният лекар посещава потребителите 2 пъти седмично.
- провеждане на скрининг на състоянието на служителите- измерване на температурата на всеки служител при пристигане на работа от дежурната медицинска сестра и недопускане на служител с прояви на остро респираторно заболяване.
- служителите работят по график.
- служителите контактуват с външни лица  в социалната услуга при крайна необходимост и при невъзможност контактът да бъде осъществен по телефон, мейл и др.
В услугата през предходните месеци не са настанявани нови потребители с изключение на едно лице. Свижданията са били ограничени до минимум след преценка на директора на дома и при спазване на противоепидемичните мерки и указания на отговорните институции.
В отговор на създалата се кризисна ситуация Общинският щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания се събра на извънредно заседание и съобразайки се с изискванията на Регионалната здравна инспекция взе следните решения.
- Домуващите и персоналът на Дом за стари хора с. Попица се поставя под карантина. Персоналът се карантира на две места- в Дома за стари хора и на адресите си, на които живеят. За придвижването им задължително се осигурява служебен транспорт и се спазват стриктно условията на карантината. График на смените да се представи в общината и полицията за проверки.
- Домуващите, взависимост от това дали са с положителни PCR тестове, контактни или здрави да бъдат разделени на три групи и настанени в трите къщи на Дома. Домуващите с положителен тест с оплаквания, дори и по- леки, да се хоспитализират. На всички останали домуващи да продължи да се осигурява 24- часово медицинско обслужване и ежедневен филтър. При поява на симптоми да се изолират незабавно.
- При положителни тестове на хора от персонала се изолират или в домашни условия или при положителните домуващи.
- В рамките на днешния ден да бъде направена организация за работа, пране, почистване, хранене.
- След 5 до 7 дена да се направи изследване на персонала и домуващите, които към момента са  с отрицателни резултати.
- Да се проведе инструктаж за носене на лични предпазни средства и хигиена на ръцете- и за персонал и за потребителите.
- След изолиране на положителните да се извърши дезинфекция на помещенията, в които са били.
- Да се извърши щателна дезинфекция на цялата сграда.
- Ежедневно да се изпраща в РЗИ и в общината сведение за предприетите действия и състоянието на пациенти и персонал.
За подпомагане дейността на персонала, осигуряване на възможно най- висока степен на неговата защита и своевременно преодоляване  на заразата Общината в лицето на кмета – инж. Иво Цветков осигури:
- личен  предпазен костюм за всяко лице от персонала, както и допълнително ръкавици, маски, шлемове и дезинфектанти.
- 50 комплекта постелъчно бельо.
- поръчана е специализирана техника (озонатор) за дезинфекция за предпазни облекла, постелъчно бельо, кърпи. Поръчани са и нови матраци.  
- за осигуряване на по- добра хигиена са поръчани и нови матраци и протектори  за леглата.
      Кметът на общината се ангажира и с осигуряване на допълнително месечно
възнаграждение в размер на 1000 лв. за всички лица от персонала, които по някакъв начин имат допир до потребители с положителен резултат от PCR –тестовете.  
Към момента обстановката в Дома е спокойна, няма пациенти с изразени симптоми. В следващите дни с цел по- добрата и безопасна организация на работа ще възникне необходимост от медицински персонал.
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение