ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
13.08.2020
            Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C03, Допълнително споразумение №01 от 21.09.2018г., Допълнително споразумение №2/18.09.2019г.
             Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление на проекта; Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания; Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата; Превенция и предотвратяване на детските заболявания; Мотивация и подготовка за равен старт в училище; Управление и функциониране на услугите; Информиране и публичност.
Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са: Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; Деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца и възрастни в риск.Броят на  децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите по проекта  е 635  деца .
              Към 30.06.2020г. в дейност 2 “Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания“ са сключени 54  броя договори за социална услуга с родители на деца с увреждания. Оказана е подкрепа и са извършени индивидуални консултации от екипа на услугата на 54 броя деца с увреждане и на техните  родители от община Бяла Слатина, като децата са диагностицирани с различни заболявания. Изготвени 54 бр. оценки на потребностите и 54 бр. индивидуални планове за услуги на семействата.Направени са   междинни оценки на децата.
Приключили участието си в проекта  са 41 бр.  потребители, като са прекратени 41 бр. договори и са  изготвени  изходящи оценки.
Проведени са  102 броя срещи /групова работа/ с родителите на деца с увреждания, потребители на услугата.
Изготвени са ежемесечно индивидуални програми за работа с всяко дете /на 54 деца/ и неговия родител, като съобразно потребностите е определена честота на посещенията, заниманията със специалистите. Програмата включва: индивидуална работа с детето с участието на родителя; групова работа с детето с участието на родителя; работа с родители. Специалистите работят комплексно с децата-потребители като провеждат терапевтично-рехабилитационни и логопедични занимания, психодиагностика и терапия в центъра, съобразно изведените дефицити в оценката на потребностите. Извършени са 527 бр. домашни посещения на екип от специалисти в домовете на 54  деца.
В  дейност 3 „Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата“ до 30.06.2020г.  са сключени 277  броя договори с родителите на 277 бр. деца от целевата група и 12 броя договори с бъдещи родители /майки/.До момента са изготвени оценки на потребностите и индивидуални планове на общо 277 броя деца от целевите групи по проекта .Общо сключени договори за дейността - 289 броя.
В дейността са сформирани 20  броя тематични групи- Сформирани са 11 броя  групи в услуга „Формиране и развитие на родителски умения":
  • Групи за консултация и подкрепа за бъдещи родител – 1 група
  • Групи за родители и бъдещи родители – 2 групи
  • Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3г. – 8  групи
В услуга „Семейно консултиране и  подкрепа“ са сформирани 9 бр. тематични групи-
  •    „Групи за семейно планиране“ – 3 бр.
  •   „Групи за консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7г.“- 6 бр.
    Общият брой на проведените групови консултации/сесии/ за родители на малки деца от стартирането на дейността до момента на отчитане е 195  броя с 19 бр. групи.Проведени са 10 бр.  групови консултации за бъдещи родители.
До 30.06.2020г. общият брой на проведените индивидуални консултации от специалисти с потребители в дейността е 5764 броя. Броят  на проведените индивидуални консултации с деца е 1000 , проведени са и  161 бр. консултации по телефон в дистанционен режим на работа, в  условия на извънредно положение /обстановка/ през месеците март, април и май. Консултираните семейства, потребители на дейността, от началото на проекта до момента са 240 на брой . От услугата до 30.06.2020г.са излезли 235 бр. деца, поради изтичане на срока на договора и поради навършване на 7 годишна възраст или по молба на родител.
По дейност 4 „Превенция и предотвратяване на детските заболявания“ от стартирането на дейността до 30.06.2020г. са сключени договори  с родителите на  374  броя деца. До 30.06.2020г. е прекратена  услугата с изтичане на срока на договора и поради други причини на 321 деца.
Извършени са  до 30.06.2020г.  1700  броя прегледи на деца от целевата група от педиатъра и  1299 бр. дентални прегледи от стоматолог. Проведени са  в условия на извънредно положение /обстановка/ 35 бр. консултации по телефона от педиатър и 16 бр. консултации  от стоматолог.Общо за услугата "Детска консултация" извършените прегледи от педиатър и стоматолог с натрупване от стартирането на дейността до 30.06.2020г.  е  2999 броя и 53 броя консултации по телефон в извънредно положение. На децата са изготвени индивидуални планове за ползване на услугата" Детска консултация". Педиатърът е участвал в 42  броя групови консултации с родители на деца, потребители на услугата, а стоматологът в услугата е провел 54  броя групови консултации.
По дейност 5“Мотивация и подготовка за равен старт в училище“ са проведени 2 бр. Летни училища през 2017г. и 2018г.  в изнесение бази на проекта в ДГ “Незабравка“ допълнителна база в с. Соколаре и в ДГ “Червена шапчица“ с. Габаре,като са   сформирани по 2 броя групи, всяка от които включва 15 деца на възраст от 5 до 7 години, с които  работи назначени екипи от специалисти /педагог и медиатор/.
Екипът на проекта провежда ежемесечни срещи със специалистите и персонала  в Центъра за социално включване. Групата  за консултиране процеса на предоставяне на услугите, която включва специалистите, ангажирани в услугите,  екипа на проекта и ръководителя на Центъра провежда ежемесечни заседания, на които  се обсъжда и следи работата с потребителите, получени дарения, възникнали затруднения и предложения за подобряване на качеството на предоставяните интегрирани  услуги.
Център за социално включване “Аз и моето семейство“ функционира при спазване на всички епидемични мерки. Работещите в Центъра са осигурени с необходимите предпазни средства и са тествани с PCR- тестове, с оглед осигуряване на безопасна и сигурна среда за оказване подкрепа на семействата в риск от Община Бяла Слатина.
 
 
От екипа на проекта

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение