ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Община Бяла Слатина осигури още 18 работни места за безработни лица
13.08.2020

В изпълнение на програмата си за борба с безработицата, за поредна година Община Бяла Слатина ще осигури заетост на безработни лица по Регионалната програма за заетост и обучение /РПЗ/, на Област Враца.
Началото на изпълнението на дейностите по програмата бе поставено на 03.08.2020 г. със сключването на трудови договори с лицата, отговарящи на изискванията. Общият брой на наетите по програмата лица е 18, като всички са назначени на длъжност общ работник.
Лицата, които вече се възползват от предоставената възможност за заетост на територията на гр. Бяла Слатина, са 10. Останалите 8 души са разпределени по населените места, принадлежащи към Община Бяла Слатина.
Основните дейности, в които ще бъдат ангажирани назначените лица, включват:
-    комунално-битово обслужване и хигиенизиране на населените места;
-    поддържане и опазване на общинска собственост;
Благодарение на отпуснатите от държавата 57 024 лева.,,е осигурена заетост на пълен работен ден. Средствата са предназначени за изплащане на месечни трудови възнаграждения на наетите по програмата лица. Допълнително към тях, Община Бяла Слатина ще осигури необходимите материали, които следва да бъдат използвани при изпълнението на трудовите ангажименти от страна на назначените лица.

Дейностите по Регионалната програма за заетост и обучение ще приключат на 02.12.2020 г.

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение