ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Списък на кандидатите допуснати и недопуснати до етап II – провеждане на интервю по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“
26.06.2020

По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“ с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент №BG05M9OP001-2.040-0110-C01 от 03.07.2019г. по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в изпълнение на Заповед №347/25.06.2020г.

 

І. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

    

 

            Интервюто с кандидатите ще се състои на 29.06.2020г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина с адрес гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68.

№ по ред

Входящ № на документите за кандидатстване

Име, презиме, фамилия на кандидата

Постоянен адрес/ настоящ адрес

Позиция

1.

6101-25-253/ 18.06.2020г.

Галя Иванова Илиева

п.а. - с. Бърдарски геран, ул. „Люляк“ №5

Домашен помощник

2.

6101-25-254/ 18.06.2020г.

Диляна Илиева Димитрова

п.а. - с. Търнава, ул. „Янко Сакъзов“ №39

Домашен помощник

3.

6101-25-255/ 18.06.2020г.

Петя Миткова Любенова

п.а. - с. Бъркачево, ул. „Маршал Толбухин“ №8

Домашен помощник

4.

6101-25-256/ 18.06.2020г.

Мадлена Венциславова Вълчинова

п.а. - с. Алтимир, ул. „Октомври“ №11

Домашен помощник

5.

6101-25-257/ 19.06.2020г.

Хриска Добрева Павлова

н.а. - с. Търнак, ул. „Иван Нивянин“ №50

Домашен помощник

6.

6101-25-259/ 22.06.2020г.

Ирина Петрова Радкова

п.а. - с. Бърдарски геран, ул. „Шипка“ №4

Домашен помощник

 

 

ІІ. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

 

№ по ред

Входящ № на документите за кандидатстване

Име, презиме, фамилия на кандидата

Позиция

Основание за недопускане до събеседване

1.

6101-25-258/ 22.06.2020г.

Кинка Петкова Гайдарска

Домашен помощник

не съответства на изискването за адресна регистрация

 

Комисията не допуска до участие в подбора Антоан Николаев Антонов, документи с Вх. № 6101-25-263/22.06.2020г., кандидатстващ за длъжност рехабилитатор, поради това, че с лицето е бил сключван трудов договор по същия проект като рехабилитатор и в рамките на срока за изпитване е прекратен поради неспазване на трудовите задължения.

 

Комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………..

 

ЧЛЕНОВЕ:

                       

1……………..             2 ……………..                                    3. ……………..                                   4……………..

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение