ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Заповед № 332/23.06.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина
25.06.2020
                                                                                                                                            Н А Р Е Ж Д А М:
 
 1. Считано от 23.06.2020 г., до края на обявената извънредна епидемична обстановка, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Бяла Слатина да въведат в структурите, които ръководят всички противоепидемични мерки съгласно раздел I на Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-353/22.06.2020 г.
 2. Детските градини на територията на общината, Детската ясла, Дневения център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - гр. Бяла Слатина, Центърът за социално включване „Аз и моето семейство“ - гр. Бяла Слатина, ЦОП - Бяла Слатина, Преходно жилище – Бяла Слатина, продължават своята работа при строго спазване на противоепидемични мерки съгласно раздел I на Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-353/22.06.2020 г. до края на обявената извънредна епидемична обстановка.
 3. Считано от 23.06.2020 г., до края на обявената извънредна епидемична обстановка забранявам посещенията на външни лица/свиждания в МБАЛ Бяла Слатина, ЦНСТ- Бърдарски геран, ЦНСТДМ – Бяла Слатина и Дома за стари хора с. Попица.
 4. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на територията на общината, за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на  местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1.5 м., при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-353 от 22.06.2020 г.
 5. Културни и развлекателни мероприятия на територията на общината /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия по танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от физически и юридически лица и други масови събирания/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, на открито и закрито, при спазване на всички противоепидемични мерки въведени Заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-353 от 22.06.2020 г.
 6. Конгресно - конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и др. обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет при спазване на всички противоепидемични мерки въведени Заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-353 от 22.06.2020 г.
 7. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата/ в. ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички закрити обществени места /лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти и др./ е задължително. Изключения от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.
 8. Противоепидемичните мерки съгласно заповед № РД 01-353 от 22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването се прилагат от всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти на територията на общината, които предоставят услуги на гражданите. /магазини, ресторанти, кафенета, заведения, фризьорски и козметични салони, нотариални кантори, аптеки, здравни центрове, МБАЛ, банки, ВиК дружество и др./
 9. Наетите лица по проекти със социална насоченост: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“- Компонент 2 и Компонент 3 към ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., НП „Предоставяне на грижа в домашна среда“, механизъм „Лична помощ“, да предоставят социални услуги като задължително използват предпазна маска в дома на потребителите, както и дезинфектант.
 10. Клубната дейност на клубовете на пенсионера, хората с увреждания и клуб на военноинвалида да бъде преустановена.
 1.  Да бъде преустановено провеждането на мероприятия от различен характер в ресторант „Скът“.
 
 1. Да се дезинфекцират моторните превозни средства превозващи хора, собственост на общината, общинските предприятия и общинските структури, минимум 3 пъти в рамките на работния ден.
 
 1. В сградата на общинска администрация:
 • Да се обособят самостоятелни потоци за придвижване на служителите от администрацията и за външни посетители/потребители на административни услуги, като за вход на служителите на администрацията се използва входа на ресторант „Скът“.
 • Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.
 • Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица да се провежда в Заседателната зала на общинския съвет, при спазване на всички противоепидемични мерки въведени Заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-353 от 22.06.2020 г.
 • Във всички работни помещения на общината и кметствата да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхностни зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото, съгласно „Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на  COVID-19“. На дезинфекция подлежат: всички плотове, повърхности, сензорни екрани, копирни машини, принтери, клавиатури, мишки, стационарни телефони . Допълнително се обхващат дръжки на врати , парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли, мивки, тоалетни чинии, копчета на асансьори, гишета за обслужване на граждани, предпазни стъкла, кранове и др. често докосвани от ръце повърхности.
 • В края на всеки работен ден да се извършва дезинфекция на всички помещения в сграда на общината/стаи, коридори, стълбища, фоайе/, залата на общинския съвет, помещенията на дирекция МДТ и МИГ-Бяла Слатина, ресторант „Скът“ и кухненски блок, санитарни и перални помещения на ОП „Пазари и социални дейности“ и сградите на кметствата. При всяко дезинфекциране се осигурява достатъчно и надеждно проветряване на помещенията.
 • Забранявам достъпа на външни лица до всички помещения за приготвяне на топла храна в ОП „Пазари и социални дейности“.
 • Обслужването на гражданите в Центъра за административно обслужване и кметствата да се извършва при спазване на следните правила:
 • Недопускане обслужването на граждани без предпазни маски и задължително дезинфекциране на ръцете;
 • При чакащи граждани да се спазва минимална дистанция от 1.5 м. между посетителите;
 • В рамките на приемното време от 8.30 до 17.30 часа да се извършва дезинфекция и проветряване на залата за обслужване на клиенти трикратно по 15 минути в следните часове: 10.30, 13.30 и 15.30 часа;
 • Служителите в Центъра за административно обслужване, специалистите и гл. специалисти в кметствата да работят задължително със предпазна маска/предпазен шлем. Служителите да бъдат снабдени с дезинфектант за ръце – гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа и периодично да обработват ръцете си;
 • Директорите на дирекции да извършват активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез интернет за предоставяните от дирекцията услуги, като разясняват възможностите за заплащане на данъци, заявяване и получаване на документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.
 
 1. Настоящата заповед отменя моя Заповед № 120/12.03.2020 г.
Заповедта да се оповести на информационното табло и сайта на общината, както и да се сведе до знание на всички директори на общински структури, общински предприятия, директори на дирекции, кметове на населени места, председатели на спортни клубове, читалища, клубове на пенсионера и военноинвалида и  клубове на инвалида, ръководители на проекти упоменати в настоящата заповед и всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.
Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.
 
 
инж. Иво Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение