ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Не спира обучението на децата от всички училища на територията на община Бяла Слатина в условията на извънредно положение. От началото на новата седмица още ученици ще бъдат включени в онлайн обучение в резултат на закупуването на160 бр. таблети и 250 карти за достъп до интернет.
27.03.2020

Не спира обучението на децата от всички училища на територията на община Бяла Слатина в условията на извънредно положение.

Към настоящия момент общият брой на обучаващите се електронно  ученици в общината е 1836. 626 сe обучават по други, алтернативни начини. Голям процент от тези ученици са от уязвими групи и не разполагат с технически средства за реализиране на електронно обучение, което налага избора на алтернативни начини. Учителите се свързват с родителите по телефон и се дават указания и поставят задачи на учениците за работа по учебниците и тетрадките. В начален етап цялата комуникация между учител и ученик е през родителя. От учителите са разработени работни листи, които се предоставят на учениците от образователните медиатори и социалните работници, назначени към образователните институции. Част от учителите получават със съобщение готовите работни листи с изпълнените задачи за проверка. Останалите се носят от родители в края на седмицата в училището. Учениците се насърчават да гледат уроци по телевизията.  От началото на новата седмица още ученици ще бъдат включени в онлайн обучение в резултат на закупуването на160 бр. таблети и  250 карти за достъп до интернет. Закупуването на таблетите и картите за достъп до интернет стана възможно благодарение на усилията на кмета на общината, който е осигурил дарител.

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение