ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Резултати от Етап І от проведена процедурата за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0110-C01
01.11.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до II етап (интервю) за реализиране на дейности: „Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ и „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“,  с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент № BG05M9OP001-2.040-0110-C01 от 03.07.2019 г. по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Виж тук

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение