ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0110-C01/03.07.2019 г.
01.08.2019

От 01.08.2019 г. Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0110-C01/03.07.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 232 492,64 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Продължителност на проекта е от 01.08.2019 г. до 01.12.2020 г.

Целият текст на прессъобщението може да видите тук

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение