ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Заповед 158 / 08.04.2019 г. на кмета на Община Бяла Слатина, във връзка с определения пожароопасен сезон в горските територии на Област Враца от 01.04.2019 г. до 31.10.2019 г.
09.04.2019

            ЗАПОВЕД  № 158 / 08.04.2019 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на заповед № РД-18-К-3/04.04.2019 г. на Областен управител на Област Враца, във връзка с определения  пожароопасен сезон в горските територии на Област Враца от 01.04.2019 г. до 31.10.2019 година,

            Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Кметовете на кметства в Община Бяла Слатина, ръководителите на ведомства, юридически и физически лица, стопанисващи, извършващи дейности или преминаващи през или покрай горски територии, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
  2. Кметовете на кметства, ръководителите на ведомства и юридическите лица да организират и проведат съответните инструктажи и да запознаят имащите отношение длъжностни лица и работещи с действащите нормативи, регламентиращи осигуряване на пожарната безопасност в горските територии, със Заповед № РД-18-К-3 / 04.04.2019 г. на Областен управител на област Враца и с настоящата заповед, и осъществяват контрол по изпълнението им.
  3. Настоящата заповед и Заповед № РД-18-К-3 / 04.04.2019 г. на Областен управител на област Враца да се изпратят за сведение и изпълнение до: кметовете на кметства в Община Бяла Слатина, директора на ОП „Чистота и строителство“, ръководителите на ведомства и юридически лица, стопанисващи, извършващи дейности или преминаващи през или покрай горски територии.
  4. Гражданите на Община Бяла Слатина да се запознаят с настоящата заповед и със Заповед № РД-18-К-3 / 04.04.2019 г. на Областен управител на област Враца чрез местната кабелна телевизия.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Тихомир Трифонов – заместник-кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии” на Община Бяла Слатина.

 

 

 

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ                                                                                      

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

 

Съгласувал:

Цветелина Андровска - Илиева

Директор дирекция «Правна»

 

 

Изготвил:

инж. Тихомир Трифонов – заместник-кмет ОСБА

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение