ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Бюджет 2019 на община Бяла Слатина за 2019 г. е с 2 870 996 лв. повече от този за 2018 година
04.02.2019

С 16 гласа „за“ и 3 „въздържал се“, Общински съвет – Бяла Слатина, прие без промени предложения от кмета на общината инж. Иво Цветков  бюджет на Общината  за 2019 година.

Общият размер на Бюджет 2019 на Община Бяла Слатина е в размер 20 898 927 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 13 694 013 лв. В раздел „Приходи с местен характер“ средствата са 7 295 914 лв. В това число данъчни приходи - 1 078 000 лв., неданъчните приходи – 1 747 015лв., трансфера от централния бюджет за местни дейности – 2 504 100 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 551 600 лв.

Посочените в Бюджет 2019 разходи в размер на 20 898 927 лв. са разпределени по функции  и дейности както следва: за делегирани от държавата дейности – 13 694 013 лв., като от тях най-голям е делът на средствата за образование- 10 051 687 лв., за местни дейности – 6 618 914 лв. Тук най-голям е делът за „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“ – 2 042 861 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия са заделени средства в размер на 677 000 лв., от тях със 145 000 лв. ще се дофинансира дейността на читалищата.

Приетата инвестиционната програма на Община Бяла Слатина за 2019 година е в размер на 2 115 466 лв. Индикативният разчет за сметките за средства от Европейския съюз са в размер на 3 482 305 лв.

Бюджета на Общината Бяла Слатина за 2019 г. е с 2 870 996 лв. повече от този за 2018 г.

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение