ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ ВG05M9OP001-2.004-0060 “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“
02.08.2018

     

   Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.

             Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление на проекта; Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания; Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата; Превенция и предотвратяване на детските заболявания; Мотивация и подготовка за равен старт в училище; Управление и функциониране на услугите; Информиране и публичност.

Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са: Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; Деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца и възрастни в риск.Броят на  децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите по проекта  е 300 деца и 150 семейства с деца  до 30.09.2018г.

              Към 31.05.2018г. в дейност 2 “Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания“ са сключени  25 броя договори за социална услуга с родители на деца с увреждания. Оказана е подкрепа и са извършени индивидуални консултации от екипа на услугата на 25 броя деца с увреждане и на 35 броя родители от община Бяла Слатина, като децата са диагностицирани с различни заболявания. Изготвени  са 25 бр. оценки на потребностите и 25 бр. индивидуални планове за услуги на семействата и   20  бр. междинни оценки на деца с увреждане.

Проведени са 59 броя срещи /групова работа/ с родителите на деца с увреждания, потребители на услугата.Изготвени са ежемесечно индивидуални програми за работа с всяко дете и неговия родител, като съобразно потребностите е определена честота на посещенията и заниманията със специалистите. Извършени са  259 бр. домашни посещения на екип от специалисти в домовете на 25 деца с увреждане и техните родители.Приключили участието си в проекта  са 17 бр.  потребители, като са прекратени 17 бр. договори и са  изготвени  изходящи оценки.

          По дейност 3 „Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата“  до 31.05.2018г.  са сключени 175  броя договори с родителите на 175 бр. деца от целевата група и 12 броя договори с бъдещи родители/майки/.До момента са изготвени оценки на потребностите и индивидуални планове на всички 175 броя деца от целевите групи по проекта .Общо сключени договори за дейността  са 187   броя.Сформирани  са 16  броя тематични групи-  9 групи в услуга „Формиране и развитие на родителски умения":

  • групи за консултация и подкрепа за бъдещи родител – 1 група
  • групи за родители и бъдещи родители – 2 групи
  • групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3г. – 6 групи

В услуга „Семейно консултиране и  подкрепа“ са сформирани 7 бр. тематични групи.

  •  „групи за семейно планиране“ – 3 бр.
  •  „групи за консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7г.“- 4 бр.

      Общият брой на проведените групови консултации/сесии/ за родители на малки деца от стартирането на дейността до момента на отчитане е 143  броя с 15 бр. групи.Проведени са 10 бр.  групови консултации за бъдещи родители.

       Общият брой на проведените индивидуални консултации от специалисти на родители в дейността  е 2860  броя.Проведени са 514 бр. индивидуални консултации с деца.Консултираните семейства, потребители на дейността от началото на проекта до момента са 140 на брой .В  дейността  до 31.05.2018г.са приключили участието си  129  бр. деца.

       По дейност 4 „Превенция и предотвратяване на детските заболявания“ от стартирането на дейността до 31.05.2018г. са включени  244  броя деца. На децата са изготвени индивидуални планове за ползване на услугата" Детска консултация". До 31.05.2018г. е прекратена  услугата с изтичане на срока на договора и поради други причини на 165 деца.

Извършени са 824  броя прегледи на деца от целевата група от педиатъра и 549  бр. дентални прегледи от стоматолог.Общо за услугата "Детска консултация" извършените прегледи от педиатър и стоматолог с натрупване от стартирането на дейността до 31.05.2018г.  е  1373 броя. Педиатърът е участвал в 18 броя групови консултации с родители на деца, потребители на услугата на  различни теми.Стоматологът е провел  26 бр. групови консултации /здравни беседи/.

       Екипът на проекта провежда ежемесечни срещи със специалистите и персонала  в Центъра за социално включване.Групата  за консултиране процеса на предоставяне на услугите, която включва специалистите, ангажирани в услугите,  екипа на проекта и ръководителя на Центъра провежда ежемесечни заседания, на които  се обсъжда и следи работата с потребителите, възникнали затруднения и предложения за подобряване на качеството на предоставяните интегрирани  услуги.

 

От екипа на проекта


Информация за напредъка 020818

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА