ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Читалища

Народно читалище „Развитие 1892”-гр. Бяла Слатина открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет:  „СМР ремонт и реконструкция на сграден читалищен фонд – Народно читалище „Развитие 1892”-гр. Бяла Слатина“
Документация за участие

Уважаеми дами и господа,
В обявлението и в документацията по обществената поръчка е посочено, че срока за изпълнение на поръчката е до 160 (сто и шестдесет) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на дейностите, но не по-рано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Протокол Образец 15. В образец №3 – техническо предложение за изпълнение на поръчката е допусната техническа грешка, като в т.3 е предвидено празно място, в което участниците следва да предложат срок за изпълнение на поръчката, а в скоби е направено пояснение, че предложения срок не трябва да бъде по-голям от 180 календарни дни.  -   натисни върху текста за изтегляне на Разяснение.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898” с .Търнава открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: "Ремонт на сградата на Народно читалище „Напредък 1898“  с. Търнава"
Документация – ТУК
Протокол - тук!


 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.