ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция УОС

"СД" Издаване на пропуск със знак "инвалид" за паркиране на територията на общината

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 


Правно основание

Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина.

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да опише реда и условията за приемане на заявления за издаване на пропуск със знак "инвалид" за паркиране на територията на община Бяла Слатина.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е длъжностно лице от Дирекция „ОСОПЕ“.

II. Заявител

Заявители по тази услуга могат да бъдат лица с трайно намалена работоспособност над 71% поради заболявания на опорно-двигателния апарат и над 90% загубена работоспособност, които са освидетелствани от Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

III. Необходими документи

1.Заявление по образец.

2. Копие от експертно решение на ТЕЛК.

3. Копие от регистрационен талон на автомобила.

4. Копие от свидетелство за управление на МПС.

5. Копие от лична карта.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението с приложимите документи се подава в община Бяла Слатина в Центъра за услуги и информация. Документите се насочват към Дирекция „ОСОПЕ“,където главния специалист „Стопански дейности“ извършват проверка на документите и изготвят карта за безплатно паркиране. Картата се подписва от кмета на Община Бяла Слатина или неговите заместници.

Готовият документ се изпраща в Центъра за услуги и информация, от където заявителят го получава.

Ако заявителят не притежава собствен автомобил се издава поименна карта без вписани данни за МПС за безплатно паркиране на автомобила, с който се придвижва инвалидът.

В случай на неправомерно използване картите за безплатно паркиране се изземват от служителите на общинска охрана.

Услугата се извършва в 10-дневен срок.

V. Такси - няма

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.