ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция УОС

"ОС" Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ


Правно основание

чл. 64 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане собщинската собственост на Община Бяла Слатина

чл. 54от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени науслуги на територията на Община Бяла Слатина


Характеристика

Целта на административната услуга е да се отпише даден имотот актовите книги в общината по местонахождението му, когато този имот неправилное бил актуван като общинска собственост или е отпаднало основанието заактуването му като такъв. Отписването от актовите книги се извършва поинициатива на собствениците на такива имоти или служебно със заповед на кметаза отписване на имота от актовите книги за общинска собственост.

 

Процедура по извършване наадминистративната услуга


I. Компетентен орган

Кмета на общината.


II. Заявител

Производството по деактуване се извършва служебно следразпореждане с имот общинска собственост или започва по искане на физическитеили юридически лица, собственици на имота.


III. Нормативно установени изисквания

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственосте допустимо в следните случаи:

- когато имотът неправилно е актуван като общински;

- когато е придобит чрез правна сделка;

- когато е възстановена собствеността на предишните мусобственици по силата на реституционните закони;

- когато е приватизирано общинско търговско дружество, вчийто капитал е включен недвижим имот.


IV. Необходими документи

По искане на заинтересуваните лица производството започва сподаване на писмено заявление от собственика, към което се прилага документ засобственост и скица на имота.


V. Вътрешен ход на административната услуга

В случаите, в които имотът се отписва служебно, младши илистарши експерт "Общинска собственост обществени поръчки и екология"изготвя заповед за деактуване, която предоставя за проверка и подпис на директордирекция "Общинска собственост обществени поръчки и екология" в3-дневен срок, след което се подписва от кмета. Досието се окомплектова отмладши или старши специалист "Общинска собственост обществени поръчки иекология" и се архивира.


Когато услугата започва по искане на собственик на имот, който е актуваннеправилно или основанието за актуването му е отпаднало, заявлението се подавав Центъра за информация и услуги (ЦИУ) в сградата на Община Бяла Слатина.Преписката се регистрира в електронната система за документооборот и получававходящ номер.

 

Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва,в рамките на един ден, към дирекция "Общинска собственост общественипоръчки и екология", където младши или старши експерт "Общинскасобственост обществени поръчки и екология" извършва проверка за наличиетона основания за деактуване на имота и изготвя заповед в тридневен срок.Заповедта се предоставя за проверка и подпис на директор дирекция „Общинскасобственост обществени поръчки и екология” и се предава за подпис на кмета.Досието се окомплектова от младши или старши специалист "Общинскасобственост обществени поръчки и екология" и се архивира.


Срокът за изпълнение на услугата е 10 дни.

В случай, че липсват достатъчно доказателства или основанияза отписване на имота, кметът издава заповед за отказ за отписване от актовитекниги, която не подлежи на обжалване. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 2ЗОС споровете за материално право се решават по съдебен ред.


VІ. Такси

За издаване на копие от заповедта се събира такса 2,00 лв., съгласночл. 54 от Наредба № 5 за определянето и администриранетона местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.