ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция МДТ

Дирекция ”Местни данъци и такси”
гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68,  Телефон: 0915 882132     

Декларация за недвижим имот на физическо лице

Декларация за недвижим имот на юридическо лице

Декларация за облагане с данък върху наследствата

Декларация за придобито моторно превозно средство

Декларация за патентен данък


Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване

Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения

Издаване на удостоверение за платен  данък върху превозни средства

Издаване на удостоверение за декларирани данни /движимо и недвижимо имущество/

Издаване на дубликат на  квитанция за платени местни  данъци или такси

Издаване на дубликат  от подадена данъчна декларация

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.