ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция МДТ

Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Искане по образец – тук
2.    Искане за оценка на земеделска земя - тук
3.    Копие  от документ за собственост
4.    За данъчна оценка на незастроени терени, извън строителните граници,  декларация по чл.14 и копие от актуална скица.
5.    За данъчна оценка на нежилищни имоти на фирми – декларация по чл.14 от ЗМДТ
6.    За данъчна оценка на отстъпено право на строеж - декларация по чл.14 от ЗМДТ
7.    За данъчна оценка на незавършено строителство - декларация по чл.14 от ЗМДТ и  документ удостоверяващ степента на завършеност , издаден от ТСУ .
8.    За данъчна оценка на земеделски земи- копие от актуална скица и справка от Общинска служба по земеделие; за гори / и таксационна характеристика от Държавно лесничейство/
9.    Пълномощно /при необходимост/
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
ДОПК, ЗМДТ
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция ”Местни данъци и такси” – гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА И ЦЕНА:
Обикновена услуга  –  5 дни       - 6.00 лева
Експресна услуга до  2 часа       -  9.00 лева

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ:
0915 882132

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.