СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Издаване на разрешение за строеж за обекти от І до V категория
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.148 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Одобрени  инвестиционни проекти(във фаза: идеен, технически или работен);
2. Актуален документ за собственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законови разпоредби(за имот в режим на съсобственост - Договор в нотариална форма с останалите съсобствениците в имота, съгласно чл.183 ал.1 от ЗУТ);
3. Квитанция за платена такса;
4.Строителни книжа или други документи, доказващи законността на съществуващите сгради.
5. Влязло в сила решение за оценка за ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС.
6. Оценка за съответствие, съгласно чл.142, ал.6, т.1 и 2 от ЗУТ.
7. При извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а от ЗУТ.
8. Разрешения: за временно строителство; за ползване на част от тротоара по приложения „План за безопасност и здраве” - част от одобрения инвестиционен проект, за извозване на изкопни маси, хумусен земен слой; за извозване на строителни отпадъци на определените от общинската администрация места и констативен акт за установяване на дървесната растителност в имота, в който ще се извърши строителството и разрешение за премахването на засегнатата от строителството дървесна растителност.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 5
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ:
Срокът е регламентиран в ЗУТ(чл.148, ал.4) – 7 дни;
СРОК ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ:
14-дневен срок от датата на съобщаване за издаването му на заинтересованите собственици, когато няма постъпили възражения(чл.156, ал.1 от ЗУТ).
ТАКСА
За обекти:
•    от първа до трета категория – 60,00 лв.;  
•    от четвърта до пета категория – 40,00 лв.;  
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 5

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА