ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция УТС

Изменение на вътрешните регулационни линии по съществуващите граници на поземлените имоти по реда на §8 от ПР на Закона за устройство на територията
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
§8 от ПР на Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документи за собственост на поземлените имоти, обект на изменението.
2. Удостоверение за наследници – при необходимост
3. Квитанция за платена такса.
ИСКАНЕ – № на образец:
Искане  УТС – 35 – с нотариална заверка на подписите.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга:
 – 30 дни след внасяне на искането;
ТАКСИ
•    За изработване на две скици-проект за изменението и издаване на заповед за одобряване по реда на §8, ал.4 от ПР на ЗУТ– 20,00лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 35

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.