СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.2 от ЗУТ и рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи по смисъла на чл.57, ал.1, чл. от ЗУТ.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.56, ал2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията и Наредба №24 за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бяла Слатина, приета с Решение №619/2010 г. на Общински съвет – Бяла Слатина.
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
В случаите на чл.56, ал.2 от ЗУТ:
1. Схема за поставяне по чл.56, ал.2 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на общината;
2. Документ за собственост на имота, в случаите, когато обекта се намира в имот – собственост  на възложителя.
3. Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем за заетата от преместваемия обект площ, в случаите когато обектът ще се поставя в чужд поземлен имот;
4. Квитанция за платена такса;
5. Конструктивно становище от инеженер-конструктор с указания за изпълнение, заверено от инженер с право да упражнява техн. контрол в част „Конструктивна”,
становища от други инженери(Ел, В и К и др.), с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнение, както и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителни мрежи.
В случаите на чл.57, ал.1 от ЗУТ:
1. Схема за поставяне по чл.56, ал.2 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на общината;
2. Документ за собственост на имота, в случаите, когато обекта се намира в имот – собственост  на възложителя.
3. Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или писмен договор за наем на заетата от съоръжението  площ, в случаите когато обектът ще се поставя в чужд поземлен имот;
4. За сгради – етажна собственост -  изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем на заетата от съоръжението  площ
5. Квитанция за платена такса;
6. Рекламно послание – когато е приложимо;
7. Конструктивно становище от инеженер-конструктор с указания за изпълнение, заверено от инженер с право да упражнява техн. контрол в част „Конструктивна”,
становище от електроинженер, с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнение, както и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителни мрежи.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 33
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 7 дни;
ТАКСА
20,00 лв.;  
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 33

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА