ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция УТС

Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Закон за кадастъра и имотния регистър и Закон за устройство на територията
Звено, извършващо услугата:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
2. Удостоверение от съда по дело №;
3. Удостоверение за наследници – при необходимост;
4. Квитанция за платена такса.   
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 30
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ:
Обикновена услуга – 7 дни от постъпването на заявлението;
ТАКСА
5,00 лв.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 30

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.