СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Издаване на удостоверение за търпимост на изградени строежи по §127 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
§127, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост или документи, с които е учредено друго вещно право, удостоверение за наследници, пълномощно или други документи, удостоверяващи правото на лице да поиска услугата(при необходимост);
2. Строителни книжа и документи за сградите и съоръженията в имота;
3. Доказателства за времето за извършване на строежите, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и декларации с нотариално заверени подписи - §127, ал.9 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.);
3. Декларация за съгласие при свързано застрояване по вътрешна регулационна линия от собственика на съседния имот;
4. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 28
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 7 дни;
ТАКСА:
Обикновена услуга – 10,00 лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 28

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА