СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Издаване скица с указан начин на застрояване за Урегулиран поземлен имот (поземлен имот)
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.140 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост или документи, с които е учредено друго вещно право, удостоверение за наследници, пълномощно;
 2. Договор в нотариална форма с останалите съсобствениците в имота, съгласно чл.183 ал.1 от ЗУТ.
3. Нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседни УПИ, в които се установява свързано застрояване.
4. Други документи, доказващи законността на сградата(ите) в имота: разрешение за строеж №, дата, проекти №, дата, разрешение за ползване, документ за въвеждане в експлоатация;
5. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 2
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 14 дни;
Бърза услуга –  7 дни;
ТАКСА
Обикновена услуга – 20,00 лв.;
Бърза услуга            – 40,00 лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 2

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА