ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция УТС

Издаване заповед за установяване право на преминаване през чужд поземлен имот за определен срок по чл.192, ал.2 от ЗУТ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.192, ал.2 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Актуален документ за собственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законови разпоредби;
2. Доказателства за липса на съгласие между заинтересуваните собственици на поземлените имоти, в които се установява правото на преминаване и заявителя;
3. Декларация, че заявителят ще отстрани незабавно всички отстраними недостатъци и ще обезщети за същите съответните собственици на поземлени имоти, през които е  установено правото на преминаване;
4. Квитанция за платена такса;
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 24
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 30 дни;
Бърза услуга – 14 дни;
ТАКСА:
Обикновена услуга – 10,00лв.;
Бърза услуга – 20,00лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 24

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.