СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Одобряване/Съгласуване на инвестиционен проект - заснемане
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.145, ал.5 и чл.142 от Закона за устройство на територията, във връзка с §127, ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
І. За узаконяване:
1. Инвестиционен проект - заснемане в обхват, определен с наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ – в 3 екземпляра;
2. Констативен акт за установяване на незаконното строителство;
3. Документи, доказващи кой е собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. В случаите, когато строежът е изграден от несобственик – документи, доказващи, че отношенията между строителя и собственика са уредени съгласно изискванията на чл. 72 - 74 от Закона за собствеността;
4. Доказателства за времето за извършване на незаконния строеж, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и декларации - §127, ал.9 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.);
5. Скица виза за узаконяване – в случаите, при които е необходима;
6. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
7. Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория;
8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
9. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
10. Съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
11. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.
12. Оценка за съответствие по чл. 142, ал.6 от ЗУТ.
ІІ. В случаите, когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени(чл.145, ал.5 от ЗУТ)
Инвестиционните проекти се възстановяват от собственика с инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж и представени документи по чл. 144, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 2 от ЗУТ:
1. Документи за собственост или учредено право на строеж, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. Виза за проектиране;
3. Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ;
4. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
5. Договори с експлоатационните дружества.                                                           
Проектът-заснемане се одобрява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 17
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Инвестиционните проекти се одобряват или се отказва одобряването им от органа по чл. 145:
1. при изготвена оценка за съответствие по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ(като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя) - в 14-дневен срок от внасянето им;
2. при изготвена оценка за съответствие по чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ(с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация) - в едномесечен срок от внасянето им.
ТАКСИ:
0,6%  от  строителната стойност на обекта, но не по-малко от 20,00 лв./проект;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 17а
УТС - 17б

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА