СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Издаване акт за узаконяване на незаконно изграден строеж
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
§127, ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Съгласуван инвестиционен проект - заснемане за узаконяване в обхват, определен с наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ;
2. Доказателства, че строежа е приведен в съответствие със съгласувания проект;
3. Документи, доказващи заплащане на дължимите глоби и такси;
3. Констативен акт за установяване на незаконното строителство;
4. Документи, доказващи кой е собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. В случаите, когато строежът е изграден от несобственик – документи, доказващи, че отношенията между строителя и собственика са уредени съгласно изискванията на чл. 72 - 74 от Закона за собствеността;
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 16
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ:
Обикновена услуга – 7 дни;
ТАКСА:
Обикновена услуга – 20,00 лв.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 16

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА