ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция УТС

Предоставяне на геодезически данни и материали за ползване
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
§ 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 5 на Общински съвет – Бяла Слатина
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Не се подава заявление.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – до 1 ден;
ТАКСА:
Обикновена услуга:
•    за координати на геодезически основни точки – 4,00 лв./на точка;
•     за координати и коти на геодезически основни точки – 6,00 лв./на точка;
•     за описание и кота на нивелачен репер  2,00 лв./на репер.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.