СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Съгласуване на идеен инвестиционен проект
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.141, ал.8 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Скица виза;
2. Актуален документ за собственост;
3. Проект в една или повече проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти, съгласно чл.16 от НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от – З бр.;
4. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 13
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
При представена оценка за съответствие в случаите на чл.142, ал.2:
Обикновена услуга – 14 дни;
При приемане от експертен съвет на одобряващата администрация:
Обикновена услуга – 30 дни;
ТАКСИ:
За жил.  сгради  до  3  ет.  и нежилищни  сгради  до  200 м2
Обикновена услуга – 10,00 лв./проект;
За жил. сгради над  3  ет.  и нежилищни  сгради  над 200 м2
Обикновена услуга – 20,00 лв./проект;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 13

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА