СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.150, ал.3 и ал.4 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1.Документи за собственост или учредено право на строеж, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. ПУП и инвестиционен проект по части – в три екземпляра;
3. Скица-виза за проектиране - при необходимост;
4. Строителни книжа или разрешение за строеж за доказване законността на съществуващите сгради;
5. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
6. Предварителни договори с експлоатационни дружества;
7. Комплексен доклад за оценка на съответствие за обекти от първа и втора категория – задължително, а за по-ниските – по преценка на възложителя.
8. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите – при необходимост.
9. Съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони – ако е приложимо.
10. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 10
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга:
 – 30 дни след внасяне на искането;

ТАКСИ:
За одобряване на части:
1. ПУП/ЧИПУП – ПР и ПЗ  по  искане  на  заинтересованите собственици
•    физически  лица    – 13,00 лв./имот;
•    юридически  лица – 26,00 лв./имот;

2. ПУП/ЧИПУП – ПРЗ
      За  жилищно  строителство
•    физически  лица     – 19,50 лв./имот;
•    юридически  лица  – 32,50 лв./имот;
      За   не жилищно  строителство
•    физически  лица     – 39,00 лв./имот;
•    юридически  лица  – 65,00 лв./имот;
3. Инвестиционен проект
Одобряване  на  инвестиционен  проект:
а/Разглеждане  на  проекта  в Експертен съвет по устройство на територията:
•    физически  лица    – 104,00 лв.;
•    юридически  лица – 130,00 лв.;
`б/Одобряване – 0,65 % от стойността на проекта,  но не по–малко от 26,00 лв.
За издаване на строително разрешение за КИП за обекти:
•    от първа до трета категория    – 78,00 лв.;  
•    от четвърта и пета категория –  52,00 лв.;  
•    от шеста категория                 –   26,00 лв.;  
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 10

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА