СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Издаване на заповед от кмета на общината за разрешаване изработването(изм.) на ПУП в обхват до един квартал в урбанизираната територия по реда на чл.124а, ал.2 и чл.135 ал.3 от ЗУТ и становище от главния архитект на общината по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.124а, ал.2 и чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документи за собственост, за учредени вещни права; за други права, определени в закон; концесионни договори;                                           
2. Задание, съобразено с изискванията на чл.125 от ЗУТ, съставено от възложителя;
3. Заявление и предварителен договор за съгласие за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи  на собствениците на имоти, изразено по чл.15, ал.3 от ЗУТ – при промяна на границите на урегулирани поземлени имоти с план за регулация;
4. Скица-предложение за изменение на ПУП по чл.135, ал.2 от ЗУТ;
5. Съдебно решение /ако ПУП се изработва по съдебно решение/.
6. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 9
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 30 дни, съгласно чл.124б от ЗУТ;
ТАКСА:
За физически лица:
Обикновена услуга – 10,00 лв.;
За юридически лица:
Обикновена услуга – 20,00 лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 9

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА