Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от ЗГР
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за гражданската регистрация - чл.93, ал.5  
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
  до 30 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: безплатно
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125