Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издавене на заверен препис или фотокопие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за гражданската регистрация - чл.106
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:  до 2 ч.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:  5 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125