Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Промяна на ЕГН на български гражданин

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- съдебно решение

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл.11 
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:  до 30 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: безплатно
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125